Hakkımızda

Merkezimiz, çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere dil öğretmek, Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda,

*Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,

*Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,

*Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak,

*Dil sınavları düzenlemek,

* Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek,

*Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

*Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,

*Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek,

*Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak,

*Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek Merkezimizin hedeflerinden bazıları olarak belirlenmiştir.